Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen en gebruiksvoorwaarden van een internetsite

Wanneer u op deze website verder surft, betekent dit dat u zonder voorbehoud de volgende gebruiksbepalingen en -voorwaarden aanvaardt.
De versie die momenteel online staat van deze gebruiksvoorwaarden is de enige die ingeroepen kan worden voor de volledige gebruiksduur van de website totdat deze door een nieuwe versie vervangen wordt.

Artikel 1 – Wettelijke informatie

1.1

Website (hierna « de website »): https://uk.silvadec.com/

1.2

Uitgever (hierna « de uitgever »): Silvadec
Parc d’Activite de l’Estuaire
56190 ARZAL
RCS Vannes B 439 689 639
Telefoon: 02.97.45.09.00
Fax: 02.97.45.09.89
E-mailadres: info[@]silvadec.com
Hoofdredacteur: Philippe Crez

1.3 Ontwerp, verwezenlijking en hosting

Groupe Soledis
1 rue Marguerite Perey
BAT C – Atlanparc
56890 PLESCOP

Artikel 2 – Toegang tot de website

De website is voor iedereen toegankelijk. De toegang tot de website en het gebruik ervan is voorbehouden aan een strikt persoonlijk gebruik. U verbindt er zich toe deze website en de informatie of gegevens die erop vermeld worden niet te gebruiken voor commerciële, politieke, publicitaire doeleinden noch voor elke vorm van commerciële handelingen en met name de verzending van ongevraagde e-mails.

Artikel 3 – Inhoud van de website

Alle merken, foto’s , teksten, commentaar, illustraties, al dan niet geanimeerde beelden, video’s , geluiden en alle computertoepassingen die gebruikt zouden kunnen worden om deze website te doen werken en in meer in het algemeen alle elementen die gereproduceerd of gebruikt worden op de website worden beschermd door de wetten die van kracht zijn met betrekking tot het intellectuele eigendom.

Fotocredits © note_yn – Fotolia.com // © Yves Berrier // © Samuel Bigot

Ze zijn de volle en volledige eigendom van de uitgever of zijn partners. Elke reproductie, voorstelling, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook van het geheel of een deel van deze elementen, met inbegrip van de computertoepassingen, zonder de voorafgaandelijke en geschreven toestemming van de uitgever, is strikt verboden. Het feit dat de uitgever geen gerechtelijke procedure start zodra hij kennis heeft gekregen van dit niet toegestane gebruik betekent geen aanvaarding van dit gebruik noch verzaking aan vervolgingen.

Artikel 4 – Beheer van de website

Voor het goede beheer van de website mag de uitgever op elk ogenblik:

  • de toegang tot het geheel of een deel van de website opschorten, onderbreken of beperken, de toegang tot de website of tot bepaalde gedeelten van de website voorbehouden aan een welbepaalde categorie surfers ;
  • alle informatie verwijderen die de werking zou kunnen verstoren of in tegenspraak zou kunnen zijn met de nationale of internationale wetten of met de regels van de nettiquette ;
  • de website opschorten om deze bij te werken.

Artikel 5 – Aansprakelijkheden

De uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden bij gebreken, panne, moeilijkheden of onderbreking van de werking die de toegang tot de website of tot één van zijn functies verhinderen.

De hardware voor de verbinding tot de website die u gebruikt, valt onder uw volledige aansprakelijkheid. U moet alle gepaste maatregelen om uw hardware en uw eigen gegevens te beschermen tegen virusaanvallen via internet. U bent trouwens de enige verantwoordelijke van de websites en de gegevens die u raadpleegt.

De uitgever kan niet aansprakelijk gehouden worden indien u gerechtelijk vervolgd wordt:

  • voor het gebruik van de website of van elke service die via internet toegankelijk is ;
  • voor het feit dat u deze algemene voorwaarden niet naleeft.

De uitgever is niet aansprakelijk voor de schade die wordt toegebracht aan uzelf, derden en/of aan uw uitrusting door het feit van uw verbinding of uw gebruik van de website en u ziet hierdoor af van elke rechtsvervolging tegen de uitgever.

Indien de uitgever het voorwerp zou uitmaken van een minnelijke schikking of aan gerechtelijke procedure door uw gebruik van de website zal hij zich tegen u kunnen keren om de vergoeding te verkrijgen van alle schade, bedragen, veroordelingen en kosten die uit deze procedure zouden kunnen voortvloeien.

Artikel 6 – Hyperlinks

Het door u aanbrengen van gelijk welke hyperlink naar de gehele of een deel van de website is strikt verboden, tenzij u daartoe per mail op voorhand en schriftelijk toestemming heeft verkregen van de uitgever.

Het staat de uitgever vrij om deze toestemming te weigeren zonder daarvoor enige reden op welke wijze dan ook op te moeten geven voor deze beslissing. Indien de uitgever deze toestemming zou verlenen, is deze in alle gevallen slechts tijdelijk en kan deze op elk ogenblik ingetrokken worden, zonder dat de uitgever hierover enige motivering moet verstrekken.

In alle gevallen zal elke link op eenvoudige vraag van de uitgever verwijderd moeten worden.
Elke informatie die via een link naar andere websites toegankelijk is, staat niet onder de controle van de uitgever die elke aansprakelijkheid voor hun inhoud afwijst.

Artikel 7 – Gegevensverzameling

De persoonlijke informatie die op de website kan verzameld worden, wordt hoofdzakelijk door de uitgever gebruikt om zijn relatie met u te beheren, en met name voor de verwerking van uw bestellingen. Ze wordt geregistreerd in de klantenfiche van de uitgever en het zo op basis van de gegevens met een persoonlijk karakter uitgewerkte bestand wordt bij de CNIL aangegeven.

Enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om een bestek op te maken dat aan uw behoeften beantwoordt, zullen u gevraagd worden.
Overeenkomstig de bepalingen van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd, met betrekking tot de informatica, de bestanden en de vrijheden, beschikt u over een toegangs-, vraag-, wijzigings- en verwijderingsrecht van de informatie die op u betrekking heeft, dat u op elk ogenblik bij de uitgever kan uitoefenen. Dit kan ook rechtstreeks op de website onder de rubriek « Contacteer ons ».

Sinds de wet voor een Digitale Republiek van 17/10/2016 beschikt u eveneens over een recht op de overdraagbaarheid van de gegevens: u mag ons vragen u de volledige gegevens over te dragen op een duurzame drager om deze aan een andere dienstenverstrekker te bezorgen.

U beschikt eveneens over de mogelijkheid om het lot van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden te organiseren door ons de instructies mee te delen met betrekking tot de overdracht van uw gegevens en met name de naam van de persoon die instaat voor het beheer van uw digitale gegevens.

Om veiligheidsredenen en om elke frauduleuze aanvraag te vermijden moet deze aanvraag vergezeld zijn van een identiteitsbewijs. Na behandeling van de vraag zal dit bewijs vernietigd worden.

De gegevens die u ons bezorgt, worden niet afgestaan, verhuurd aan derden voor commerciële doeleinden.
Sommige verzamelde informatie kan echter eventueel aan derde onderaannemers meegedeeld worden om uw inrichtingswerken uit te voeren.

Uw gegevens worden 2 jaar na het einde van onze handelsrelaties bewaard.

Indien bepaalde informatie verplicht is om toegang te hebben tot specifieke functies van de website, zal de uitgever dit verplichte karakter aangeven bij het ingeven van de gegevens.

Artikel 8 – Cookies

De website kan automatisch standaardinformatie verzamelen. Elke informatie die onrechtstreeks verzameld wordt zal enkel gebruikt worden om het volume, het type en de configuratie van het verkeer dat deze website gebruikt te volgen, om er het ontwerp en de inrichting van te ontwikkelen en voor andere administratieve doeleinden en planningsdoeleinden en meer in het algemeen om de dienst die we u bieden te verbeteren.

Zo kan de gebruiker zich verzetten tegen het opslaan van de cookies door zijn browser op de volgende manier te configureren:

Voor Microsoft Internet Explorer 6.0 en hoger:

1. Kies het menu “Tools”, daarna “Internet Opties”.
2. Klik op het tabblad “Privacy”.
3. Selecteer het gewenste niveau met de cursor.

Voor Microsoft Internet Explorer 5:

1. Kies het menu “Tools”, daarna “Internet Opties”.
2. Klik op het tabblad “Privacy”.
3. Selecteer “Internet” dan “CustomLevel”.
4. Kies in de rubriek “cookies”, de passende optie.

Voor Netscape 6.X et 7. X:

1. Kies het menu “Bewerken”>”Voorkeuren”.
2. Privacy en Veiligheid.
3. Cookies.

Voor Firefox:

1. Kies het menu “Tools”>”Opties”.
2. Klik op de optie “Privacy”.

Voor Safari 3.x voor Mac OS X:

1. Kies het menu “Bewerken”.
2. Klik op de optie “Voorkeuren”.
3. Klik op de optie “Veiligheid”.
4. Klik op “Cookies weergeven”.

Artikel 9 – Toepasselijke wet

Deze gebruiksvoorwaarden van de website zijn onderworpen aan de Franse wet en aan de bevoegdheid van de rechtbanken naar gemeenschappelijk recht, onder voorbehoud van een toekenning van specifieke bevoegdheid die voortvloeit uit een bijzondere wet- of reglementstekst.

Artikel 10 – Contacteer ons

Voor elke vraag, inlichting over de producten op de website of over de website zelf kan u een bericht achterlaten op het volgende adres: info[@]silvadec.com